YP901D肉品类大豆分离蛋白

  • ● 应用范围:

      烤肠、肉丸、速冻调理品、鱼糜制品、肉制品、拉丝蛋白、组织蛋白等

   ● 产品特点:

      高吸水性、高凝胶性

   ● 联系方式:  

      欲了解产品详细信息,请致电:

      内贸:✆ 0534-7420516/2127651

      国贸:✆ 0534-7420781

      邮箱:✉marketing@yuwangcn.com


INDUSTRIAL LAYOUT

产业布局