YP928D饮品类大豆分离蛋白

  • ● 应用范围:

      蛋白质粉、婴幼儿配方奶粉、运动饮料及保健品等

   ● 产品特点:

      分散性好、冲调性好

   ● 联系方式:  

      欲了解产品详细信息,请致电:

      内贸:✆ 0534-7420516/2127651

      国贸:✆ 0534-7420781

      邮箱:✉marketing@yuwangcn.com


INDUSTRIAL LAYOUT

产业布局